Week of May 13, 2019


Gao deng xue xiao ji suan shu xue xue bao = Numerical mathematics : a journal of Chinese universities v.38:1, 2, 3 (2016)
Houston journal of mathematics v.45:1 (2019)
Illinois journal of mathematics v.62:1-4 (2018)
Indian journal of mathematics v.61:1 (Apr 2019)
International journal of number theory v.15:4 (May 2019)
Matematicheskie zametki v.105:3 (Mar 2019)
Matematicheskiĭ sbornik v.201:3 (Mar 2019)
Newsletter / Association for Women in Mathematics v.49:3 (May-Jun 2019)
Numerical mathematics : theory, methods and applications v.8:4 (Nov 2015); v.9:2, 4 (May, Nov 2016)
Studia mathematica v.243:3 (2018); v.244:1, 2, 3 (2019); v.245:1, 2, 3 (2019); v.246:1, 2 (2019)
Tsudajuku Daigaku kiyō = Journal of Tsuda University no.51 (Mar 2019)
Tsukuba journal of mathematics v.42:2 (Dec 2018)

Updated on