New Journals Received

Aug 16, 2012

Links for table of contents can be found here.  Click on the name of a journal from the list.

文学
Bungaku

v.13, no.3 (May-June 2012)

日本歴史
Nihon Rekishi

no.769 (June 2012)

日経ビジネス
Nikkei Bijinesu (Nikkei Business)

June 4, June 11

社会経済史学
Shakai Keizai Shigaku

v.77, no.4 (2012)

思想
Shiso

no.1058 (June 2012)

史学研究
Shigaku Kenkyu

no.578 (March 2012)

週刊読書人
Shukan Dokushojin

May 18, May 25, June 1

出版ニュース
Shuppan Nyusu (Shuppan News)

June 1

東京大学史料編纂所付属画像史料解析センター通信
Tokyo Daigaku Shiryo Hensanjo Fuzoku Gazo Shiryo Kaiseki Senta Tsushin

no.58 (July 2012)

東洋学術研究
Toyo Gakujutsu Kenkyu

v.51, no.1 (2012)

週刊 東洋経済
Shukan Toyo Keizai

June 2