ASIAN LIBRARY

Collections & Resources

Services

Asian Studies on Campus

EALC
EAPS
CSAMES

head image2

head image2

What's New

Think Globally, Act Globally--China-US Librarian Collaboration -- an IMLS Grant Project

Chinese Collection

Find Articles

Find Books

Multi-volume Sets

List of Chinese Multi-volume Sets in Asian Special Collection Stacks (7th floor)

 

Table of Contents for Old Novels Series (古本小說集成): Vol. 1; Vol. 2; Vol. 3; Vol. 4; Vol. 5

Call Number

Vol.

Lang.

Romanized Title

Chinese Title

Notes

AC149.C475

2

C

Chuan shi zang shu: jing ku. Jing xue shi

傳世藏書   經庫  經学史

 

AC149.C4752

5

C

Chuan shi zang shu: jing ku. Shi san jing zhu shu

傳世藏書   經庫 十三經注疏

 

AC149.C4753

2

C

Chuan shi zang shu: jing ku. Yu yen wen zi

傳世藏書   經庫  語言文字

 

AC149.C4754

23

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Erh shi liu shi

傳世藏書   史庫  二十六史

 

AC149.C4755

2

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Si ku quan shu zong mu

傳世藏書   史庫  四庫全書總目

 

AC149.C4756

3

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Di li

傳世藏書   史庫  地理

 

AC149.C4757

1

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Za shi

傳世藏書   史庫  雜史

 

AC149.C4758

1

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Tong zhi lue

傳世藏書   史庫  通志略

 

AC149.C4759

1

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Tong dian

傳世藏書   史庫  通典

 

AC149.C476

3

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Zi zhi tong jian

傳世藏書   史庫  資治通鑒

 

AC149.C4762

2

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Xu zi zhi tong jian

傳世藏書   史庫 續資治通鑒

 

AC149.C4763

2

C

Chuan shi zang shu: shi ku. Wen xian tong kao

傳世藏書   史庫  文献通考

 

AC149.C4768

10

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Xiao shuo

傳世藏書   子庫  小說

 

AC149.C477

6

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Zhu zi

傳世藏書   子庫  諸子

 

AC149.C4772

1

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Fo dian

傳世藏書   子庫  佛典

 

AC149.C4773

6

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Yi bu

傳世藏書   子庫  醫部

 

AC149.C4774

1

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Ke ji

傳世藏書   子庫  科技

 

AC149.C4775

1

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Bing shu

傳世藏書   子庫  兵書

 

AC149.C4776

2

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Shu shu

傳世藏書   子庫  術數

 

AC149.C4777

1

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Dao dian

傳世藏書   子庫  道典

 

AC149.C4778

4

C

Chuan shi zang shu: zi ku. Za ji

傳世藏書   子庫  雜記

 

AC149.C4779

4

C

Chuan shi zang shu: ji ku. Wen shi bi ji

傳世藏書   子庫  文史筆記

 

AC149.C478

21

C

Chuan shi zang shu: ji ku. Zong ji

傳世藏書   集庫  總集

 

AC149.C4782

15

C

Chuan shi zang shu: ji ku. Bie ji

傳世藏書   集庫  別集

 

AC149.C4783

3

C

Chuan shi zang shu: ji ku. Wen yi lun ping

傳世藏書   集庫  文藝論評

 

AC149.M5478

100

C

Min guo cong shu, ti 1 bian

民国叢書  第一編

 

AC149.M5479

100

C

Min guo cong shu, ti 2 bian

民国叢書  第二編

 

AC149.M548

100

C

Min guo cong shu, ti 3 bian

民国叢書  第三編

 

AC149.M5482

100

C

Min guo cong shu, ti 4 bian

民国叢書  第四編

 

AC149.M5483

100

C

Min guo cong shu, ti 5 bian

民国叢書  第五編

 

AC149.M5484

1

C

Min guo cong shu mu lu: ti 1-5 bian

民国叢書目録第1-5編

Index of 1-5 bian

AC149.P44

 

C

Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan

北京圖書館古籍珍本叢刊

Ongoing. (120 v. in Feb.2000)

AC149.S758

500

C

Jing yin Chi-zao tang si ku quan shu hui yao

景印摛藻堂四庫全書薈要

Index: v.1. Some volumes are missing.

AC149.S92

300

C

Si ku jin hui shu cong kan

四庫禁毀書叢刊

 

AC149.T805

120

C

Zong shu ji cheng xin bian

叢書集成新編

 

AC149.T81x

280

C

Zong shu ji cheng xu bian

叢書集成續編

 

AC149.T82x

100

C

Zong shu ji cheng san bian

叢書集成三編

 

DS703.E73

820

C

Bai na ben er shi si shi

百衲本二十四史

820 v. in 90 cases

DS734.7.C57

 

C

Zhongguo fang zhi cong shu

中国方志叢書: [華南地方]

v.1-160 ; v.249-250

DS734.7.C572

38

C

Zhongguo fang zhi cong shu: xi bu di fang

中国方志叢書: 西部地方

 

DS734.7.C573

606

C

Zhongguo fang zhi cong shu: hua zhong di fang

中国方志叢書: 華中地方

 

DS734.7.C574

352

C

Zhongguo fang zhi cong shu: hua bei di fang

中国方志叢書: 華北地方

 

DS734.7.C575

44

C

Zhongguo fang zhi cong shu: sai bei di fang

中国方志叢書: 塞北地方

 

DS734.7.C576

41

C

Zhongguo fang zhi cong shu: dong bei di fang

中国方志叢書: 東北地方

 

DS753.5.M6x

163

C

Ming dai zhuan ji cong kan

明代傳記叢刊

index: v.161-163

DS753.86.C53 .H7x

57

C

Qing dai qi ju zhu ce. Xianfeng chao

清代起居注冊.  咸豐朝

 

DS753.86.C53 .K8x

80

C

Qing dai qi ju zhu ce. Guangxu Chao

清代起居注冊. 光緒朝

 

DS753.86.C53 T2

100

C

Qing dai qi ju zhu ce. Daoguang chao

清代起居注冊. 道光朝

 

DS753.86.C53 T8x

43

C

Qing dai qi ju zhu ce. Tongzhi chao

清代起居注冊. 同治朝

 

DS753.C589

324

C

Ming Qing dang an

明清檔案

 

DS754.19.C4

205

C

Qing dai zhuan ji cong kan

明代傳記叢刊

index: v.203-205

DS754.C518

1000

C

Jin dai Zhongguo shi liao cong kan

近代中國史料叢刊

 

DS754.C5181

1000

C

Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian

近代中國史料叢刊

 

DS754.C5183

810

C

Jin dai Zhongguo shi liao cong kan san bian

近代中國史料叢刊三編

 

DS764.K75

120

C

Guangxu chao zhu pi zou zhe

光緒朝硃批奏摺

 

DS773.89.C478

100

C

Zhonghuaminguo shi shi liao wai bian

中華民國史史料外編

index: v.100

DS773.89.C4783

54

E

Zhonghuaminguo shi shi liao wai bian Ying wen shi liao

中華民國史史料外編. 英文史料

 

DS773.89.C4784

56

J

Zonghuaminguo shi shi liao wai bian Ri wen shi liao

中華民國史史料外編. 日文史料

 

DS774.C4655

70

C

Zhonghuaminguo shi shi liao chang bian

中華民國史史料長編

 

DS793.T8.T845

140

C

Dunhuang bao zang

敦煌寶藏

 

GR335.L69

260

C

Guo li Beijing da xue Zhongguo min su xue hui min su cong shu

國立北京大學中國民俗學會民俗叢書

 

JQ1512.Z13E871x

420

C

Qing dai zhu juan ji cheng

清代硃巻集成

 

PL1004.C41

 

C

Chung kuo wen hsuan
Zhongguo wen xuan

中国文選

Serial.
no.1(1967)- no.224(1985)

PL2448.P44

100

C

Beijing tu shu guan zang Zhongguo li dai shi ko tuo ben hui bian

北京圖書館藏中國歷代石刻拓本彙編

 

PL2625.K826

190

C

Gu ben xiao shuo cong kan

古本小說叢刊

1-41 ji

PL2646.K67 Ser.1

160

C

Gu ben xiao shuo ji cheng.  Di 1 pi

古本小說集成.   第1批

 

 

160

C

Gu ben xiao shuo ji cheng.  Di 2 pi

古本小說集成.   第2批

 

PL2646.K67 Ser.3

160

C

Gu ben xiao shuo ji cheng.  Di 3 pi

古本小說集成.   第3批

 

PL2646.K67 Ser.4

160

C

Gu ben xiao shuo ji cheng.  Di 4 pi

古本小說集成.   第4批

 

PL2646.K67 Ser.5

53

C

Gu ben xiao shuo ji cheng.  Di 5 pi

古本小說集成.   第5批

 

PL2646.M62

20

C

Li dai bi ji xiao shuo ji cheng.  Ming dai bi ji xiao shuo

歷代筆記小說集成.  明代筆記小說

 

PL2647.C56

50

C

Li dai bi ji xiao shuo ji cheng.  Qing dai bi ji xiao shuo

歷代筆記小說集成.  清代筆記小說